امروز دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰

مطالب دسته

غربالگری سرطان

برای غربال گری سرطان، آزمون های زیادی مورد استفاده قرار می گیرند که از لحاظ پیچیدگی و هزینه با هم فرق دارند. اکثر آزمون های رایج به هدف کشف شایع ...